Boekbinderij van Mierlo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Relatiebeheer;
 • Het uitvoering geven aan of het uitleveren van uw opdracht;
 • Het kunnen factureren van uw opdracht;
 • Informatie over u te verstrekken op basis van wet- en/of regelgeving;
 • Het beheren en optimaliseren van functionaliteiten van onze website;
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • Vragen of klachten door u met betrekking tot onze website behandelen;
 • U in staat stellen om beschikbare diensten op onze website te gebruiken;

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfs-NAW-gegevens;
 • Naam;
 • Functie;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • B.T.W.-nummer;
 • Inschrijvingsnummer KvK;

Updaten van informatie

Wilt u ons laten weten of de persoonsgegevens die in ons bezit zijn moeten worden verbeterd of bijgewerkt.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Binnen de EER

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EER. Dit geldt ook voor het opslaan van uw gegevens.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door uw verstrekte gegevens niet door aan andere partijen, behalve als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden en verder voor zover uit deze privacyverklaring blijkt. Wij kunnen wettelijk verplicht worden uw gegevens af te staan, kunnen hiertoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dit noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten.

Websites van derden

Onze website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of het functioneren van websites van derden.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot uw gegevens en de toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd. Vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Cookies

Via onze website kunnen we gebruik maken van cookies. Hiermee wordt informatie als tekstbestand op uw harde schijf opgeslagen. Dit wordt gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker te maken, om informatie van onze website up-to-date te houden en de effectiviteit te verbeteren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring af en toe te raadplegen. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen of klachten hebben, dan kunt u contact opnemen:

Per email : info@vanmierlobinders.nl
Per telefoon : 024-3562928
Per brief : Tarweweg 5a, 6534 AM Nijmegen

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 10021031
BTW nummer: NL 8140 07 053 B01

Contact

Algemeen

Offerte / orders

Administratie

Boekbinden is ons vak

Heeft u een aanvraag voor een hardcover of andere specialiteit? Vraag gerust een offerte aan .

Offerte?